• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐAK RƠ ÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đăk Rơ Ông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách:

- Hộ nghèo: 297 hộ, với 1.338 khẩu.

- Hộ cận nghèo: 05 hộ, với 32 khẩu.

- Hộ thoát nghèo: 82 hộ, với 404 khẩu.

- Hộ thoát cận nghèo: 07 hộ, với 37 khẩu.

- Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023: 113 hộ, với 478 khẩu.

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục 1, 2, 3, 4, kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn và các hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND huyện (bc);

- Phòng Lao động - TB&XH huyện (bc);

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Thế Toàn

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 0
Tháng 03 : 15
Năm 2024 : 299
Năm trước : 84.464
Tổng số : 102.209