1. ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Y Thi

Bí thư Đảng ủy

0372457583

02

A Gá

Phó Bí thư Đảng Uỷ

0357621781

 

2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Y Thi

Bí thư Đảng ủy

0372457583

02

A Ngụ

Phó CT HĐND xã

0868447820

 

3. ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

 1.  

Bùi Thế Toàn

Phó bí thư ĐU, CT UBND xã

0979419839

 1.  

Mai Thị Luân

Phó CT UBND xã

0353954758

 1.  

A Ngùng

Phó CT UBND xã

0354698535

 1.  

Vi Văn Thiệu

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

0335627262

 1.  

Huỳnh Thị Thảo

Văn phòng – Thống kê

0966157068

 1.  

Lâm Tấn Công

ĐC-NN-XD&MT

0972227993

 1.  

Phan Trung Vương

ĐC-NN-XD&MT

0975039444

 1.  

A Huyết

ĐC-NN-XD&MT

0342133135

 1.  

A Vôn

Tư pháp – Hộ tịch

0356252996

 1.  

Đỗ Thị Thanh Nga

Tài chính – Kế toán

0965014249

 1.  

A Thiết

Văn hóa – Xã hội

0389901216

 

4. MTTQVN XÃ VÀ BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

01

A Ải

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0334451389

02

A Vơn

Chủ tịch Hội CCB xã

0392784505

03

A Phân

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0369768371

04

Y Duyên

Chủ tịch Phụ nữ xã

0337187678

05

A Thi

Đoàn thanh niên CSHCM xã

0964663880